Ленінський район. ДНЗ № 198
Статут ДНЗ

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА – САДОК) № 198 »

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

                                   Прийнято загальними зборами

                                                                      трудового колективу

                                                                      Протокол від 10.09.2009 № 1

 

 

Ці зміни  та доповнення є новою редакцією  Статуту  Комунального закладу освіти  дошкільного  навчального  закладу  (ясла-садок) № 198

зареєстрованого виконкомом  Дніпровської  міської ради,  рішення      від 17.01.2002 р.  № 6,  перереєстрованого з урахуванням змін 15.02.2006,       номер запису 12241050001023681,  перереєстрованого з урахуванням змін 09.12.2009, номер запису 12241050005023681,    ідентифікаційний код 340600036.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 198» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(далі – КЗО «ДНЗ № 198» ДМР), зареєстрований виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від 17.01.2002р.№ 6,  перереєстрований з урахуванням змін 15.02.2006р., номер запису 12241050001023681, перереєстрованого з урахуванням змін 09.12.2009, номер запису 12241050005023681,    знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 

1.2. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Державний нагляд та контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

1.3. Місцезнаходження КЗО «ДНЗ № 198» ДМР: 49035, м. Дніпро,                    пр-кт Металургів, буд.43-а, телефон : 760-58-50

 

1.4. Власник КЗО «ДНЗ № 198» ДМР є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування КЗО «ДНЗ № 198» ДМР, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.5. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням  про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення) зі змінами, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України  від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 

1.6. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах  Державного казначейства, ідентифікаційний код ЕДРПОУ.

 

1.7. Головною метою КЗО «ДНЗ № 198» ДМР є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.8. Діяльність КЗО «ДНЗ № 198» ДМР направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

1.9. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням  та даним Статутом.

 

1.10. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»:

 

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її

     змісту, рівня обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

 

1.11. Взаємовідносини між КЗО «ДНЗ № 198» ДМР з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР розрахований на 150 місць.

 

2.2. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР має групи з денним режимом перебування дітей (2 чергові групи у ранкові та вечірні години). .

 

2.3. Наповнюваність груп дітьми становить:

·         для дітей віком – від 2-х до 3-х років – 15 дітей;

·         для дітей віком – від 3-х до 6-ти років загального розвитку – 20 дітей               ( в оздоровчий період – 15 осіб);

·         з цілодобовим перебуванням – 10 дітей.

 

2.4. Комплектування груп проводиться за віковим принципом.

 

2.5. Для зарахування дитини у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР необхідно пред’явити:

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини (для «чорнобильців» , багатодітних та малозабезпечених сімей, учасників АТО).

 

2.6. За дитиною зберігається місце у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на літній період (75 днів).

 

2.7. Відрахування дітей із КЗО «ДНЗ № 198» ДМР може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • в разі закінчення терміну перебування;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
 • у разі відсутності дитини в дошкільному закладі без поважних причин більше 2 місяців.

 

2.8. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 діб.

 

2.9. Порядок зарахування дітей до дошкільного закладу – наявність місця; відрахування див.п. № 2.7. даного Статуту.

 

2.10. Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць за потребою.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10.30 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.

 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу : з 7-00 до 17.30.

 

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу :

·         чергова (садова) група з 6.30 до 18-30 год.;

·         ясельна (чергова) з 6-30 до 18-30.

·         садові з 7-00 до 17-30 год.;

                                                                                                                                              

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Навчальний рік у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

4.3. План роботи КЗО «ДНЗ № 198» ДМР схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником КЗО «ДНЗ № 198» ДМР і погоджується Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно – епідеміологічною службою.

 

4.4. У КЗО «ДНЗ № 198» ДМР визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

4.5. Навчально – виховний процес у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР спрямовувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіту України – Базового компоненту дошкільної освіти.

 

4.6. Основними завданнями груп раннього і дошкільного віку  є:

·         реалізація державної політики в галузі освіти;

·         збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я

           дитини;

·      виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

·         формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

·  виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

·         здійснення соціально – педагогічного патронату сім'ї.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється Департаментом гуманітарної політики централізовано  на тендерній основі,  за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати,  відповідно до норм харчування.

 

5.2. У КЗО «ДНЗ № 198» ДМР встановлено 3-х разове харчування дітей.

 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу.

                                                                                                      

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей КЗО «ДНЗ № 198» ДМР здійснюється лікарем 6-ї дитячої лікарні на безоплатній основі та медичною сестрою, яка входить до штату дошкільного закладу.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в КЗО «ДНЗ № 198» ДМР є: діти дошкільного віку, керівник, заступник керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

 

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, нагорода грамотою, премія за сумлінну працю за підсумками року.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·         безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

·    захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·    захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять дитині, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·         здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

·         звертатися до відповідних органів управління освітою з питання розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

·   брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного  закладу;

·         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;                           

·         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

       Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в КЗО «ДНЗ № 198» ДМР до 15 числа кожного місяця;
 • своєчасно повідомляти КЗО «ДНЗ № 198» ДМР про можливості відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • дотримуватися норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника КЗО «ДНЗ № 198» ДМР приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.7. Педагогічні працівники мають право:

·         на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·         брати участь у роботі органів самоврядування КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;

·         на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;

·         на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·    об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·         на захист професійної честі та власної гідності;

·         на виявлення педагогічної ініціативи;

·         на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

·         користування подовженою оплачуваною відпусткою;

·         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

·         інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;                                                                                                                                             
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;
 • постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до КЗО «ДНЗ № 198» ДМР  завідуючим.

 

7.10. Працівники КЗО «ДНЗ № 198» ДМР несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

 

7.11. Працівники КЗО «ДНЗ № 198» ДМР у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди два рази на рік на базі міської лікарні № 2.

 

7.12. Педагогічні працівники КЗО «ДНЗ № 198» ДМР підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку КЗО «ДНЗ № 198» ДМР, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління КЗО «ДНЗ № 198» ДМР здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою КЗО «ДНЗ № 198» ДМР здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

Керівник КЗО «ДНЗ № 198» ДМР:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • діє від імені КЗО «ДНЗ № 198» ДМР, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримування фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює

           їх виконання;

 • затверджує штатний розпис за погодженням із власником КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність КЗО «ДНЗ № 198» ДМР на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

 

Головою педагогічної ради є завідуючий КЗО «ДНЗ № 198» ДМР.

 

Педагогічна рада КЗО «ДНЗ № 198» ДМР:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в КЗО «ДНЗ № 198» ДМР та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.                                                                                                                                             

Робота педагогічної  ради планується довільно відповідно до потреб КЗО «ДНЗ № 198» ДМР.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

 

8.4. Органом громадського самоврядування КЗО «ДНЗ № 198» ДМР є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників КЗО «ДНЗ № 198» ДМР - 20%, батьків - 80%. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду КЗО «ДНЗ № 198» ДМР, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт керівника КЗО «ДНЗ № 198» ДМР, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • затверджують основні напрями вдосконалення росту і розвитку КЗО «ДНЗ № 198» ДМР.

 

8.5. У період між загальними зборами діє рада КЗО «ДНЗ № 198» ДМР.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради КЗО «ДНЗ № 198» ДМР є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада КЗО «ДНЗ № 198» ДМР організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету КЗО «ДНЗ № 198» ДМР, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує  зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

8.6. У КЗО «ДНЗ № 198» ДМР може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади,

підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

 

Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

 

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами,окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров´я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв´язків між родинами дітей та КЗО «ДНЗ № 198» ДМР;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

 

9.2. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР  виділена присадибна ділянка площею           7600 м кв., яка перебуває на балансі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

10. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування КЗО «ДНЗ № 198» ДМР  є кошти:

 • майно власника;
 • місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • освітні платні послуги, згідно з чинним законодавством.

 

10.2. КЗО «ДНЗ № 198» ДМР  за погодженням із органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру» ст.. 133.4 Податкового кодексу України.

·    забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язани з ними осіб;

·   доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в КЗО «ДНЗ № 198» ДМР  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Ленінської районної у місті ради.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Ленінської районної  у місті ради.

 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов´язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного закладу.

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації   ( злиття, приєднання, поділ) або ліквідації  - за рішенням власника, а у   випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

 

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

 

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходного бюджету.

 

12.5. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов´язки переходять до правонаступника.